About

Πληροφορίες και Κανονισμοί Greek Poker Cup

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αφορούν όλα (i) τα online τουρνουά satellite ("Satellites") του Greek Poker Cup του PokerStars ("Tour"), όπως έχει οργανωθεί από το διαχειριστή ("PokerStars") της τοποθεσίας Internet www.pokerstars.gr/ (το "Site") καθώς και του λογισμικού PokerStars GUI (η “Πλατφόρμα Παιχνιδιού”) και (ii) τα άτομα που κάνουν buy-in σε ένα Event χρησιμοποιώντας Χρήματα-T ή πόντους FPP. Η σύνδεσή σας στην Πλατφόρμα θα θεωρείται ως πλήρης αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

Με τη συμμετοχή σας σε Satellite ή κάνοντας buy-in μέσω του PokerStars αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα δια του παρόντος όλους τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν το Tour όπως καθορίστηκαν από το διοργανωτή του Tour, την Global Poker Tours Ltd ("Global Poker Tours").

 1. Ο νικητής ενός Satellite θα λάβει ως έπαθλο μία θέση σε ένα από τα ακόλουθα main events ("Main Event") ή side events ("Side Event") του Tour:
 2. Αποδέχεστε ότι ο διοργανωτής του Tour , η Global Poker Tours, μπορεί να κάνει προσθήκες ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα της ανωτέρω παραγράφου 1.
 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή πάνω από το νόμιμο όριο ενηλικίωσης της περιοχής δικαιοδοσίας τους (όποιο είναι μεγαλύτερο) για να παίξουν σε κάποιο Satellite. Μπορεί να σας ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο να παράσ χετε στο PokerStars ή σε τρίτο πρόσωπο αποδεικτικά της ηλικίας σας και/ή την ταυτότητα σας (διαβατήριο ή έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας). Όποιος παίκτης δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τέτοιο αποδεικτικό ηλικίας θα αποκλειστεί από το Satellite και θα εξαιρεθεί από την Πλατφόρμα Παιχνιδιού.
 4. Με τη συμμετοχή σας σε ένα Satellite ή σε οποιοδήποτε από τα Events, παραχωρείτε στο PokerStars το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομα και τη μορφή σας για διαφημιστικούς λόγους χωρίς περαιτέρω αποζημίωση. Συμφωνείτε επιπλέον να συμβάλετε στην προώθηση του PokerStars και να ενεργείτε ως εκπρόσωπος του PokerStars κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των Events. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά , συναντήσεις με τον Τύπο και συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από το PokerStars.
 5. Αν έχετε προκριθεί στο Event μέσω Satellite μετρητών από το Site και φτάσετε στο τελικό τραπέζι του Event, απαιτείται από το PokerStars να φοράτε ενδύματα με το λογότυπο του PokerStars στο τελικό τραπέζι. Με το παρόν συμφωνείτε με τα ανωτέρω.
 6. Οι παίκτες που προκρίνονται μέσω Satellites χωρίς μετρητά στο Site (όπως τα τουρνουά satellite με Frequent Player Points και τα Τουρνουά Πίνακα Κατάταξης) ή που έχουν κάνει buy-in με Χρήματα-T, πόντους FPP ή μέσω της πλατφόρμας παιχνιδιού του PokerStars:
 7. στo Μain Event είναι υποχρεωμένοι να φορούν ενδύματα με την επωνυμία του PokerStars αποκλειστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Main Event, ή
 8. στο Side Event θα πρέπει να φορούν το λογότυπο του PokerStars ή ενδύματα με την επωνυμία του PokerStars αποκλειστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Side Event αν η Global Poker Tours πληροφορήσει τον παίκτη ότι επιθυμεί ο παίκτης να πράξει κάτι ανάλογο και παράσ χει στον παίκτη το λογότυπο ή ενδύματα με την επωνυμία του PokerStars ανάλογα με την περίπτωση.
 9. Όλα τα Events γίνονται με την έγκριση της Global Poker Tours. Α ναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Global Poker Tours απαιτεί από όλους τους παίκτες που λαμβάνουν μέρος στα Events να υπογράψουν ένα συμφωνητικό παραίτησης δικαιώματος (waiver) πριν από την έναρξη κάθε Event. Οι παίκτες θα λάβουν τα έντυπα παραίτησης δικαιώματος πριν από την έναρξη του Event.
 10. Το πρώτο πακέτο που κερδίζετε για κάποιο Event, μέσω Satellite ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο Site είναι μη μεταβιβάσιμο και μη ανταλλάξιμο και δε μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα ή χρηματική αξία. Αν κερδίσετε, πρέπει να παίξετε ή να παραιτηθείτε του δικαιώματος του πακέτου. Αν κερδίσετε επιπλέον πακέτα, δε μπορείτε να τα πουλήσετε ή να τα μεταφέρετε και ο λογαριασμός σας στο PokerStars θα πιστωθεί με την αξία της εισόδου/του πακέτου διαμονής σε Χρήματα-Τ όπως επίσης και με το ποσό των εξόδων ταξιδιού που έχουν οριστεί για το Event.
 11. Αν κερδίσετε ένα προκαταρκτικό Satellite που απονέμει στο νικητή μια θέση σε επακόλουθο Satellite (αντί σε Event), μπορείτε να απεγγραφείτε από το επακόλουθο Satellite και θα λάβετε στο λογαριασμό που έχετε στο Site Χρήματα-T που ισοδυναμούν με την αξία του buy-in για το συγκεκριμένο Satellite. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Χρήματα-Τ για να λάβετε μέρος σε ένα άμεσο Satellite για το Event.
 12. Αν έχετε προκριθεί και/ή εγγραφεί στο Event μέσω του Site, η Day 1A θα οριστεί ως ημέρα έναρξης για εσάς.
 13. Τα εισιτήρια Step ισχύουν μόνο μέσα στο πλαίσιο του συστήματος Step και είναι μη μεταβιβάσιμα και η χρηματική τους αξία δεν επιστρέφεται. Οι παίκτες πρέπει να παίξουν την πρώτη θέση που κερδίζουν σε κάποιο επίγειο event μέσω του Συστήματος Step.
 14. Όταν παίζετε σε Satellite βεβαιώνετε ότι το όνομα, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός/οι αριθμοί τηλεφώνου που συνδέονται με το λογαριασμό σας στο PokerStars είναι ακριβή. Επίσης, συμφωνείτε ότι το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται σε οποιοδήποτε λογαριασμό του PokerStars που έχει κερδίσει πακέτο, θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο που έπαιξε και κέρδισε το Satellite και ότι το πρόσωπο αυτό πρέπει να παραστεί και να παίξει στο Event.
 15. Οποιαδήποτε προσπάθεια από παίκτη να τροποποιήσει το λογαριασμό του στο PokerStars ή να δημιουργήσει επιπλέον λογαριασμό για να συμμετάσχει σε Satellite, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οποιουδήποτε επάθλου έχει κερδίσει ο παίκτης και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού του συγκεκριμένου παίκτη στο PokerStars.
 16. Σε περίπτωση διαφωνιών σε σχέση με τα δικαιώματα συμμετοχής και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απονομή των επάθλων και/ή τους όρους και προϋποθέσεις του Satellite, η τελική απόφαση εναπόκειται στη διοίκηση του PokerStars, είναι δεσμευτική και δε θα υπόκειται σε επανεξέταση ή έφεση από την πλευρά κάποιου συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 17. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος συμμετέχων ς που έχει κερδίσει δε λάβει μέρος του επάθλου κατά τη χρονική στιγμή που ορίζεται από το PokerStars, τότε θα θεωρηθεί ότι ο συμμετέχων που έχει κερδίσει, έχει αποποιηθεί της αξίωσής του/της για το εν λόγω έπαθλο και το PokerStars δε θα φέρει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το συμμετέχοντα που έχει κερδίσει με οποιονδήποτε τρόπο.
 18. Με τη συμμετοχή σε Satellite κάθε συμμετέχων συμφωνεί να αποδεσμεύσει και να απαλλάξει το PokerStars, τους νομικούς εκπροσώπους του, τους συνεργάτες του, τις θυγατρικές του, τους αντιπροσώπους του και τα αντίστοιχα στελέχη τους, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους από οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης που υπέφερε ή υπέστη σε σχέση με την αποδοχή όποιων επάθλων.
 19. Το PokerStars διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής ενός Satellite εάν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το PokerStars πιστεύει ότι το Satellite δεν μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει καθοριστεί.
 20. Όλοι οι παίκτες που παίρνουν μέρος σε ένα Satellite πρέπει να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις των όρων χρήσης όπως αναφέρονται στη διεύθυνση www.pokerstars.gr/poker/room/tos/και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των τουρνουά όπως αναφέρονται στη διεύθυνση www.pokerstars.gr/poker/tournaments/rules/.
 21. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και θέματα που αφορούν το παρόν θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Μάλτας.

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το support@pokerstars.eu.

Video
Πρόγραμμα

To GPC IV θα πραγματοποιηθεί στο Casino Loutraki, στις 19-22 Φεβρουαρίου. Για την Δομή του τουρνουά ρίξε μια ματιά εδώ.